§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.fantechnics.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.fantechnics.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Fan-Technics), jest prowadzony przez “ANDRE” F.P.H.U. ANDRZEJ KRYWAN z siedzibą w Łodzi ul. Kwarcowa 2. NIP 7261496110, REGON 472875483.
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: Łódź, ul. Kwarcowa 2
2) numer telefonu: +48 660 884 334
3) adres poczty elektronicznej: fantechnics@op.pl
1.4. Regulamin sklepu internetowego Fan-Technics umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.fantechnics.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
2.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
2.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Fan-Technics, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
2.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Fan-Technics kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
2.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Fan-Technics konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
2.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Fan-Technics konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron
internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
2.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
2.7. Strona Sklepu internetowego Fan-Technics posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
2.8. Sprzęt sprzedawany jest bez akcesoriów (np. piloty, okablowanie). Możliwe jest zakup w odpowiedniej kategorii. Wyjątkiem jest produkt, który zawiera w opisie załączone akcesoria.
2.9. W przypadku większej ilości danego produktu na magazynie – zdjęcia produktu mogą niewiele różnić się od faktycznego stanu. W razie potrzeby Sprzedawca może przesłać dodatkowe zdjęcia zakupionego egzemplarza przed wysyłką.

§ 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży
3.1. Zamówienia w sklepie internetowym Fan-Technics można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
3.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu
komórkowego.
3.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się
poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
3.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
3.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Fan-Technics jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 4 Sposób płatności i termin płatności
4.1. W sklepie Fan-Technics istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 • przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
 • płatność za pobraniem,
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

4.2. Sklep internetowy Fan-Technics umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 • PayNow

4.3. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakupu.
4.4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4.5.

§ 5 Dostawa
5.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. W wyjątkowym przypadku po za granice – indywidualnie wcześniej ustalone pomiędzy Sprzedającym a Kupującym przez zakupem produktu.
5.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Fan-Technics wynosi 48 godzin w dni robocze. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym
niezwłocznie poinformowany.
5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem między innymi:

 • DHL
 • UPS
 • GLS
 • InPost
 • DPD
 • Paczka w RUCHu
 • Poczta Polska

5.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
5.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Fan-Technics. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
5.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Opcja darmowej dostawy dotyczy produktów wyznaczonych przez sprzedawcę.
5.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.
5.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

§ 6 Odstąpienie do umowy
6.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od
zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
6.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres:

Fan-Technics
91-614 Łódź, ul.Kwarcowa 2

może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy fantechnics@op.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
6.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
6.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego
formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę
na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.
6.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2
ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) ponosi Konsument.
6.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której
odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
6.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
6.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
6.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
6.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,
6.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
6.13. Koszty zwrotu produktu, zakupionego w ramach darmowej wysyłki – pokrywa Kupujący.
6.14. Pierwotny koszt wysyłki zwróconego produktu (również zakupionego w ramach “darmowej wysyłki”) – pokrywa Kupujący, zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszt wysyłki produktu.

§7 Reklamacje
7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
poniższymi postanowieniami Regulaminu.
7.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad (ewentualnie z opisanymi lub pokazanymi na zdjęciach wadami – rzeczy używane).
7.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać
informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres fantechnics@op.pl . W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
7.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca
uznał reklamację za uzasadnioną.
7.5. Produkty sprzedawane na sklepie www.FanTechnics.pl są używane i posiadają 7-dnio dniową gwarancję rozruchową – liczoną od odbioru przesyłki lub odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym.
7.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
7.6.1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
7.6.2. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
7.6.3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
7.7. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów
polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
7.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.7.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 8 Naliczanie opłat za przechowywanie nieodebranego sprzętu z serwisu
8.1. Sprzęt nieodebrany z serwisu po dokonanej naprawie podlega bezumownej opłacie za magazynowanie w wysokości 5zł/dzień liczony po ustalonym dniu odbioru.

§ 9 Dane osobowe
9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu
internetowego Fan-Technics, dostępnego na stronie https://www.fantechnics.pl/index.php/privacy-policy/


§ 10 Postanowienia końcowe
10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
10.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Fan-Technics zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
10.5. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
10.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2022r.